mantinia utvikling as

Hvordan skape verdier i en virksomhet:

Gjennomføring


mantinia utvikling as har utviklet et eget konsept for gjennomføring av sine oppdrag. Konseptet består av 3 faser:

  1. Kartleggingsfasen – nåsituasjonen – målbilde

    mantinia utvikling as kartlegger og analyserer nåsituasjonen. Interne, eksterne og finansielle forhold i virksomheten som har betydning for verdiskapingen kartlegges. Dagens rammebetingelser og virksomhetens verdidrivere beskrives og evalueres i fht. virksomhetens målbilde. Det som avdekkes i kartleggingsfasen vil være grunnlaget for neste fase, prosessfasen.

  2. Prosessfasen – hvordan nå målet ?

    mantinia utvikling as benytter i fase II, prosessfasen resultatene fra kartleggingsfasen og virksomhetens målbilde. Nåsituasjonen beskrevet i fase I vil danne grunnlag for en gjennomgang og revisjon av målbilde. Dette vil igjen danne grunnlag for virksomhetens strategi og planer. Prosessfasen skal forsikre at målbilde, strategi, forretnings- og handlingsplaner er godt forankret hos ledelsen og godt operasjonalisert i organisasjonen.

  3. Oppfølgingsfasen – iverksettelse og oppfølging

    mantinia utvikling as inngår en oppfølgingsavtale med sine oppdragsgivere hvor handlingsplanen fra prosessfasen følges opp over avtalt tid. I samarbeide med virksomheten utarbeider mantinia utvikling as en plan for avvikshåndtering og rapportering.