mantinia idrettshaller

Gjennomføring


mantinia utvikling as vil organisere og koordinere følgende aktiviteter og fremdrift

 1. Oppstart byggherre med bla. å avstemme forventninger, økonomi og fremdrift
 2. Byggherres behovsanalyse/ funksjonskrav til anlegget
 3. Skisseløsning på anlegg som tilfredsstiller byggherres behov og krav. Hva finnes av alternative løsninger som er bygget/ prosjektert?
 4. Forhåndskonferanse med planavdelingen og byggesaksavdelingen i kommunen
  1. Kartlegge relevante bestemmelser og begrensninger i reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel. Behov for dispensasjonssøknader eller omreguleringer?
  2. Kartlegge relevante bestemmelser i PBL (plan og bygningsloven), byggeforskriften, teknisk forskrift TEK 10. Behov for dispensasjonssøknader?
 5. Valg av endelig bygningsmessig løsning/ layout
 6. Investeringsbudsjett
 7. Driftsbudsjett etter ferdigstilt hall. Kartlegge leietakere/ leieinntekter
 8. Søkeprosess spillemidler – idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og deretter endelig søknad
 9. Søknader andre tilskudds-/ støtteordninger. Sponsoravtaler.
 10. Søknad bankfinansiering.
  1. Byggelån som også skal finansiere mva. og spillemidler før dette utbetales
  2. Langsiktig finansiering i bank
 11. Søknad kommunal garanti for bankfinansieringen
 12. Innhente byggherres endelige beslutning om utbygging og finansieringsbekreftelse uten forbehold
 13. Organisering av byggeprosjektet
 14. Innkjøp/ anbud/ valg av entreprenører
 15. Prosjektering
 16. Byggesaksbehandling
  1. innsendelse av rammesøknad. Innsendes så tidlig som mulig, helst etter pkt.5
  2. Byggherres SHA- /SJA-plan
  3. innsendelse av IG
 17. Igangsetting og gjennomføring av byggeriet
 18. Byggherres melding til arbeidstilsynet
 19. Midlertidig brukstillatelse
 20. Drift og FDV-dokumentasjon
 21. Ferdigattest/ overlevering
 22. Ferdigstillelse av byggeregnskap og revisjon av dette
 23. Søknad mva.-refusjon
 24. Oversendelse av nødvendig dokumentasjon for utbetaling spillemidler